EFOP-3.2.9-16-2017-00078 "Összefogással a mindennapokban - segíts, hogy segíthessünk"

Szolgáltatási terv alapján megvalósított projektelemek:

 • Egyéni tanácsadás óvodákban, iskolákban - Az egyéni tanácsadás célja, hogy a gyerekek aktuális szükségleteiből és az adott intézményben megjelenő problémáiból kiindulva aktív és célirányos szociális munka keretében támogassa a gyermekek családjainak aktuális problémakezelését, illetve megoldását, a problémakezelésbe bevonva az érintett pedagógusokat is.
 • Csoportban végzett munka, óvodák - Kutyaterápiás foglalkozás óvodás korú gyermekek számára – A kutyás terápia egy pszicho pedagógiai módszer, melynek célja, hogy óvodás és iskoláskorú gyermekeknek nyújtson segítséget beilleszkedési, magatartási és érzelmi problémáik rendezésében. Cél olyan foglalkozások tartása, melyben a gyermekek komplex felmérését követően - a gyermeket életkorának, értelmi képességeinek és érdeklődésének megfelelően - terápiás kutya bevonásával történik meg fejlesztésük játékos mozgásos feladatokkal.-
 • Szülők számára szervezett csoportfoglalkozás – „életkorok pszichológiája”

Központi témák: hétköznapi nehézségek, korai agresszió, „hiszti”, ellenálló viselkedés, elalvás körüli nehézségek, szorongások, testvérféltékenység, iskolaérettség kérdése, játék és mese fontossága

Iskolákban, gyermekekkel végzett csoportmunka:

 • Az iskoláskorú gyermekekre irányuló csoportban végzett munka elsősorban osztályfőnöki órákba történő bekapcsolódás keretében történik.
 • A csoportfoglalkozások tematikája az érzékenyítés jegyében (tolerancia, elfogadás…) kerül összeállításra, célja javítani a társas kapcsolatok minőségétfejleszteni a problémamegoldás képességét, én tudat megerősítése, konfliktuskezelés és érdekérvényesítő képesség fejlesztése.
 • Célul tűzzük ki az empátia erősítését a másság, a más életkorú és élethelyzetű embertársaink irányába.

Mentálhigiénés klubfoglalkozások és órák tartása

Konfliktuskezelési (relaxációs) gyakorlatok osztályoknak: Az élet szerves részét képezi a relaxáció és a tudatos pihenés, mert ez által jobban tudnak a tanulók koncentrálni, könnyebben tanulnak és hatékonyabban birkóznak meg az iskolai feladatokkal. Célunk, olyan pihentető gyakorlatokat bemutatása, amelyek segítik a gyermekeket belső nyugalmuk megtalálásában.

Általános iskolákban szervezett szülőcsoportok:

Központi témák: hazugságok, iskolai kudarcok, konfliktus az iskolatársakkal, pedagógusokkal, magatartás és viselkedészavarok, szélsőséges viselkedésformák, kamaszkori sajátosságok, kamaszkori depresszió.

Középiskolákban szervezett szülőcsoportok:

Központi témák: szülőkről történő fokozatos érzelmi leválás, függetlenedés, elszakadás, kortárscsoportok szerepe a fiatal életében, jövendő társadalmi szerepre történő szocializáció, családi egyensúlyzavarok, problematikus megnyilvánulások serdülőkorban.

Szociometria elkészítése - A szociometriai módszer az egyén társas kapcsolatrendszerét, s ezen keresztül a közösség vagy csoport egyes sajátosságainak alakulását vizsgáló eljárás.

Célcsoportunk az általános iskola egy 7. osztálya és a középiskola egy 10. osztálya. Ezekben az osztályokban már kialakult egy olyan közösség, amelyek összetételét vizsgálni lehet, és együtt töltenek még annyi időt, hogy dolgozni lehet a szociogramm felhasználásával az osztályközösség formálásán.

Szakmai műhelyek szervezése

A műhelymunkák általános célja: az óvodai/iskolai szociális munka beillesztése a köznevelési intézmények életébe és feladatellátásába, illetve a feladat hatékony ellátásához szükség kompetenciák erősítése, szakemberek együttműködésekben rejlő lehetőségek felismerése és kamatoztatása.

Célcsoport:

Az első négy szakmai műhely kapcsán a projektben szerepet vállaló köznevelési intézmények szakemberei, illetve a projektgazda által foglalkoztatott szakemberek. Az 5. alkalom kapcsán a Nagykanizsai észlelő- és jelzőrendszer valamennyi tagja.

A szakmai műhelyek felépítésére jellemző, hogy minden alkalommal egy nyitóelőadással indítunk (témában jártas szakember), majd ezt a témához kapcsolódó konkrét esetfeldolgozás követi interaktív formában.

Központi témák:

 • Kompetencia a szociális munkában
 • Mit kell tudni/mire kell képesnek lenni/milyen akadályokat kell leküzdenie a szociális munkásnak és a pedagógusoknak a közös munka során
 • Milyen tanulási tapasztalatokkal segíthetjük elő ezeknek az attitűdöknek, tudásoknak és készségeknek a kialakulását
 • A kisebbségi helyzetből, másságból, diszkriminációból fakadó konfliktusok kezelése
 • Az óvodai/iskolai szociális munka tapasztalatainak szélesebb körben történő ismertetése

 

Közösségi prgramok:
1. Workshopok szervezése a projekt ideje alatt 6 alkalommal - Ezen alkalmak célja a pedagógusok, illetve egyéb a gyermekekkel kapcsolatban álló szakemberek és a szülők együtt gondolkodása, közelítése egymáshoz. A programok interaktív jelleggel működnek, központi témájuk az érintett felek problémafeltárása, nehézségek és konfliktusok közösen történő kezelése, együttdolgozás lehetőségei, módszerek ismertetése, résztvevő felek érzékenyítése a felmerülő problémák, várható nehézségek kapcsán, a másik szemléletének, látásmódjának megismerése és elfogadása. A workshopok ideje alatt a gyermekek számára játszóházi elfoglaltság biztosítása.

2. Láthatatlan kiállítás Budapest - A Láthatatlan Kiállítás Budapest egy különleges, interaktív utazása egy láthatatlan világba, ahol teljes sötétségben próbálhatsz meg a gyermekek eligazodni csupán a tapintás, a hangok és az illatok nyomán. - A kiállításon a résztvevők csupán tapintás, hallás, szaglás és egyensúlyérzékelés útján jutnak információkhoz. Így a látáshiány okozta új helyzetben a nehézségek mellett azt is megtapasztalhatják, hogy a szem, mint érzékszerv kiiktatásával is lehet szép és teljes a világ. A Láthatatlan Kiállítás az általa nyújtott élményen keresztül a nem látók és a látók világát igyekszik közelíteni egymáshoz, és pozitív élményeken keresztül tanítja meg, hogyan segíthetjük, s miképpen érthetjük meg őket.

Záró szakmai konferencia

A köznevelési intézményekben folytatott szakmai munka során egy igényfelmérés keretében merült fel annak az ötlete, hogy az általános értelemben vett függőségekről szükség lenne egy, a témát feldolgozó előadás megtartására.
Előadó: Dr. Zacher Gábor

Nyári programtervek a közösségi tevékenység keretében:
1. Játszóházi foglalkozások 3 településen
2. Családi napok szervezése 3 alkalommal

A családi együttműködések erősítése céljából 3 alkalommal (településenként 1 alkalommal) kívánunk nagyobb tömegeket megmozgató közösségépítő programokat szervezni. Mindhárom településen ugyanazzal a programmal várjuk az érdeklődőket.

Tervezett programelemek:

 1. Kreatív kézműves foglalkozások
 2. háztartásgazdálkodási foglalkozások
 3. ifjú tehetségek bemutatkozása
 4. közös családi játékok és vetélkedők – generációk együttműködés
 5. eltérő életkorok mozgásformáinak bemutatása

 

Linkek:
Linkek: http://www.kanizsatv.hu/hirek/2864-osszefogassal--a-mindennapokban-

https://kanizsaujsag.hu/hir/201905/projektzarot-tartott-a-nagykanizsai-csalad-es-gyermekjoleti-kozpont
https://www.zaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/tobb-szakembert-is-bevont-legujabb-projektjebe-a-nagykanizsai-csalad-es-gyermekjoleti-kozpont-3045119/

Tájékoztató:
A Nagykanizsai Család - és Gyermekjóléti Központ EFOP-3.2.9-16 óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztésére összeállított , Összefogással a mindennapokban - segíts, hogy segíthessünk” elnevezésű projektje 35.588.062 forint támogatásban részesült.
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt megvalósításának időintervalluma: 2018. január 15. — 2019. július 15.

A projektben együttműködő köznevelési intézmények:

 • Rozgonyi Úti Általános Iskola (8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 25.)
 • Királyi Pál Általános Iskola — Grundschule Pál Királyi (8861 Szepetnek, Petőfi u. 61. )
 • Királyi Pál Óvoda és Általános Művelődési Központ (8861 Szepetnek, Petőfi u. 70.)
 • Nagykanizsai SZC Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolája (8800 Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.)
 • Fenti intézményekben foglalkoztatott szociális segítő neve, elérhetősége: Cseh Zsófia 20/532-0408
 • Zalakomári Általános Iskola (8751 Zalakomár, Tavasz u. 15.) névváltozás után: Somssich Antal Általános Iskola
 • Zalakomári Napközi Otthonos Óvoda (8751 Zalakomár, Tavasz u. 17)
 • Központi Rózsa Óvoda Ligetvárosi Tagintézménye (8800 Nagykanizsa, Gárdonyi u. 10.)
 • Fenti intézményekben foglalkoztatott szociális segítő neve, elérhetősége: Varga Zoltán 30/822-0451

A pályázati mintaprojekt célja egy érzékenyítő program beépítése a szociális munkás feladatellátásába, amely kapukat nyithat az olyan problémák felvállalása és kezelése felé, amely elengedhetetlen egy egészséges és érett — mások problémáját felvállaló/elfogadó társadalmi közeg kitermeléséhez. A program egésze célirányosan a gyermekekre, a pedagógusokra, pedagógusok mellett a köznevelési intézményekben foglalkoztatott szakemberekre és szülőkre egyaránt irányul.

Tevékenységcsoportok:

 • Egyéni tanácsadás óvodákban, iskolákban
 • Csoportban végzett munka (életkorok pszichológiája, kutyaterápia, osztályfőnöki órák tartása, konfliktuskezelés, mentálhigiénés órák, filmklub, szociometria készítése, szakmai műhelymunka... )
 • Közösségi programok (családi napok, workshopok, játszóházak, kiállítások, táboroztatás... ) gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása

Nagykanizsai Család-és Gyermekjóléti Központ

 • Cím: 8800 Nagykanizsa Zrínyi u. 51.
 • Telefon: +36 20 531 9080
 • Email: iskolaiszoc1@gmail.com