Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

  1. Illetékességi területe

 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területe.

 

  1. Szolgáltatás célja és feladata

 

A családsegítés keretében biztosítja a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését.

Családgondozást végez a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítése érdekében.

 

A munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadást nyújt.

Kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat biztosít.

 

A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról nyújt tájékoztatás, segíti a támogatásokhoz való hozzájutást

Segíti a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezését.

Szervezi a szabadidős programokat, segíti a hivatalos ügyek intézését.

 

A családok segítése érdekében, továbbá a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszert működtet.

A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyermekkel és családjával végzett családgondozással elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását.

 

Folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét, meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést.

 

 A szolgáltatások igénybevétele önkéntes, kivéve azokat az eseteket, ahol jogszabály az intézménnyel történő kötelező együttműködést írja elő. 

A szolgáltatásokért térítési díjat fizetni nem kell.

 

szechenyi 2020 logo