Család- és Gyermekjóléti Központ

 1. Illetékességi területe

 

Nagykanizsai Járás közigazgatási területe.

 

 1. Szolgáltatás célja, feladata

 

Gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, melynek keretében:

 

 • kezdeményezi a gyermek védelembevételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét,
 • javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembevételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére,
 • Ha a javaslattételre a család- és gyermekjóléti szolgálat kezdeményezése alapján kerül sor, védelembe vétel esetén a javaslatot mérlegelés nélkül, azonban szükség szerint kiegészítve továbbítja a gyámhivatal felé.
 • együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző pártfogását,
 • a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítőmunkát koordinál és végez – az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve – a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához,
 • utógondozást végez – a gyermekvédelmi gyámmal együttműködve – a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez, melynek érdekében a kirendelését követően harminc napon belül felveszi a kapcsolatot a gyermek szüleivel, és fenntartja azt a gyermekvédelmi gondoskodás időtartama alatt, továbbá a nevelésbe vétel megszüntetését követően három hónapig, kivéve, ha a szülők hozzájárultak gyermekük örökbefogadásához vagy a bíróság megszüntette szülői felügyeleti jogukat, illetve a gyámhatóság örökbe fogadhatóvá nyilvánította a gyermeket,
 • védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, szociális segítőmunkát koordinál és végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet készít;
 • az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára, havi rendszerességgel esetmegbeszélést tart és szükség szerint konzultációt biztosít.
 • szakmai támogatás nyújt a szolgálatoknak, melynek keretén belül tájékoztatást ad az általa nyújtott szolgáltatásokról, az azt érintő változásokról, illetve a járás területén elérhető, más személy, illetve szervezet által nyújtott, közvetíthető szolgáltatásokról, ellátásokról.

Elkészíti a szociális diagnózist

A szociális diagnózis a család szociális helyzetének átfogó vizsgálata alapján meghatározza az igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat és - ide nem értve a gyermekek napközbeni ellátását - gyermekjóléti alapellátásokat. 

A jogosultsági feltételek fennállása esetén a szociális diagnózis kötelezi a szociális, gyermekjóléti szolgáltatókat és intézményeket, amelyek kötelesek a szolgáltatásra vonatkozó igényt nyilvántartásba venni.

A Család- és Gyermekjóléti Központ a gyermekjóléti szolgálatnak az általános szolgáltatási feladatain túl a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt:

 

 • Utcai, és lakótelepi szociális munka


Az utcai és lakótelepi szociális munka célja a magatartásával testi, lelki, értelmi fejlődését veszélyeztető, szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermekek segítése.Segítség nyújtása a lakóhelyéről önkényesen eltávozó, vagy gondozója által a lakásból kitett, ellátás és felügyelet nélkül maradó gyermek lakóhelyére történő visszakerüléséhez.

 

 • Kórházi szociális munka

A kórházi szociális munka a Nagykanizsa Közigazgatási területén működő Kanizsai Dorottya Kórház szülészeti-nőgyógyászati osztályán a kórházi szociális munkásokkal együttműködve a válsághelyzetben lévő anya és gyermekének segítésére, a gyermekosztályon a gyermekelhanyagolás és bántalmazás észlelése esetén az intézkedések megtételére és felnőtteket ellátó, főként a pszichiátriai és a rehabilitációt végző osztályokkal való együttműködésre terjed ki.

 

 • Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység

Az óvodai és iskolai segítő szolgáltatás a köznevelési intézményekben biztosított, preventív jellegű segítő tevékenység, amely az óvodás és az iskolás korú gyerekek és fiatalok képességeinek, lehetőségeinek legoptimálisabb kibontakozását támogatja szociális kapcsolataik, társadalmi integrációjuk javításával.

 • Kapcsolattartási ügyelet
 • Gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat
 • Jogi tanácsadás
 • Pszichológiai tanácsadás
 • Családkonzultáció, családterápia, családi döntéshozó konferencia

A szolgáltatásokért térítési díjat fizetni nem kell.

 

szechenyi 2020 logo