1. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat illetékességi területe, Nagykanizsa Megyei Jogú Város és a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó önkormányzatok közigazgatási területe.

Szolgáltatás célja és feladata: A családsegítés keretében biztosítja a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését.

Családgondozást végez a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítése érdekében.

A munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadást nyújt.

Kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat biztosít.

A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról nyújt tájékoztatás, segíti a támogatásokhoz való hozzájutást

Segíti a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezését.

Szervezi a szabadidős programokat, segíti a hivatalos ügyek intézését.

A családok segítése érdekében, továbbá a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszert működtet.

A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyermekkel és családjával végzett családgondozással elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását.

Folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét, meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést.

A szolgáltatások igénybevétele önkéntes, kivéve azokat az eseteket, ahol jogszabály az intézménnyel történő kötelező együttműködést írja elő.

A szolgáltatásokért térítési díjat fizetni nem kell.

2. Család- és Gyermekjóléti Központ illetékességi területe Nagykanizsai Járás közigazgatási területe.

Szolgáltatás célja, feladata a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, melynek keretében: kezdeményezi a gyermek védelembevételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét,
javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembevételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére.

Ha a javaslattételre a család- és gyermekjóléti szolgálat kezdeményezése alapján kerül sor, védelembe vétel esetén a javaslatot mérlegelés nélkül, azonban szükség szerint kiegészítve továbbítja a gyámhivatal felé.

Együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző pártfogását,
a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítőmunkát koordinál és végez – az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve – a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához.

Utógondozást végez – a gyermekvédelmi gyámmal együttműködve – a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez, melynek érdekében a kirendelését követően harminc napon belül felveszi a kapcsolatot a gyermek szüleivel, és fenntartja azt a gyermekvédelmi gondoskodás időtartama alatt, továbbá a nevelésbe vétel megszüntetését követően három hónapig, kivéve, ha a szülők hozzájárultak gyermekük örökbefogadásához vagy a bíróság megszüntette szülői felügyeleti jogukat, illetve a gyámhatóság örökbe fogadhatóvá nyilvánította a gyermeket,
védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, szociális segítőmunkát koordinál és végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet készít;
az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára, havi rendszerességgel esetmegbeszélést tart és szükség szerint konzultációt biztosít.
szakmai támogatás nyújt a szolgálatoknak, melynek keretén belül tájékoztatást ad az általa nyújtott szolgáltatásokról, az azt érintő változásokról, illetve a járás területén elérhető, más személy, illetve szervezet által nyújtott, közvetíthető szolgáltatásokról, ellátásokról.

Elkészíti a szociális diagnózist

A szociális diagnózis a család szociális helyzetének átfogó vizsgálata alapján meghatározza az igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat és - ide nem értve a gyermekek napközbeni ellátását - gyermekjóléti alapellátásokat.

A jogosultsági feltételek fennállása esetén a szociális diagnózis kötelezi a szociális, gyermekjóléti szolgáltatókat és intézményeket, amelyek kötelesek a szolgáltatásra vonatkozó igényt nyilvántartásba venni.

A Család- és Gyermekjóléti Központ a gyermekjóléti szolgálatnak az általános szolgáltatási feladatain túl a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt:

Utcai, és lakótelepi szociális munka - Az utcai és lakótelepi szociális munka célja a magatartásával testi, lelki, értelmi fejlődését veszélyeztető, szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermekek segítése.Segítség nyújtása a lakóhelyéről önkényesen eltávozó, vagy gondozója által a lakásból kitett, ellátás és felügyelet nélkül maradó gyermek lakóhelyére történő visszakerüléséhez. -

Kórházi szociális munka - A kórházi szociális munka a Nagykanizsa Közigazgatási területén működő Kanizsai Dorottya Kórház szülészeti-nőgyógyászati osztályán a kórházi szociális munkásokkal együttműködve a válsághelyzetben lévő anya és gyermekének segítésére, a gyermekosztályon a gyermekelhanyagolás és bántalmazás észlelése esetén az intézkedések megtételére és felnőtteket ellátó, főként a pszichiátriai és a rehabilitációt végző osztályokkal való együttműködésre terjed ki. -

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység - Az óvodai és iskolai segítő szolgáltatás a köznevelési intézményekben biztosított, preventív jellegű segítő tevékenység, amely az óvodás és az iskolás korú gyerekek és fiatalok képességeinek, lehetőségeinek legoptimálisabb kibontakozását támogatja szociális kapcsolataik, társadalmi integrációjuk javításával. -

Kapcsolattartási ügyelet

Gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat

Jogi tanácsadás

Pszichológiai tanácsadás

Családkonzultáció, családterápia, családi döntéshozó konferencia

A szolgáltatásokért térítési díjat fizetni nem kell.

3. Helyettes szülői hálózat illetékességi területe Nagykanizsa Megyei Jogú Város és a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó önkormányzatok közigazgatási területe.

Szolgáltatás célja, feladata: A helyettes szülő tevékenysége a gyermekvédelmi gondoskodás rendszerében a gyermekjóléti alapellátások közül a személyes gondoskodást nyújtó átmeneti gondozás egyik formája.

A gyermekjóléti alapellátás biztosításával a családoknak lehetőségük van igénybe venni olyan szolgáltatást, amely a szülők kötelességeinek és feladatainak ellátását, vagy aktuális nehézségeik megoldását segíti. Mindezeket a települési önkormányzat annak érdekében nyújtja, hogy erősödjön a család megtartó ereje, ne alakuljon ki a gyermekek veszélyeztetettsége, vagy ha kialakult lehessen megszüntetni.

A helyettes szülői elhelyezés során a helyettes szülő a családban élő gyermek átmeneti gondozását saját háztartásában biztosítja, amely addig tart, amíg a vérszerinti szülő akadályoztatott gyermeke gondozásában, de legfeljebb tizenkettő hónapig.

Ha a tizenkét hónap eltelt, és a gyermek valamilyen oknál fogva mégsem térhet vissza a vérszerinti családi környezetébe, az elhelyezés további hat hónappal, szükség esetén a tanítási év végéig meghosszabbítható. Az átmeneti elhelyezést meg kell szüntetni, ha a rászorultság oka időközben megszűnik, vagy ha a szülő kéri.

A szolgáltatás tehát az átmeneti gondozást, ennek keretében a gyermek teljes körű ellátását családi környezetben, speciálisan erre a feladatra felkészített családoknál biztosítja a szülő akadályoztatásának az időtartamára.

A jogszabály értelmében az ellátás igénybevételének indoka lehet egészségügyi körülmény, életvezetési probléma, indokolt távollét, vagy más akadályoztatás.

A szolgáltatást a vérszerinti szülők önkéntesen veszik igénybe, az ellátás tartalmát, időtartamát, az elhelyezés kezdetét és a végét, a szülő igénye alapján közösen határozzák meg. A vérszerinti szülő és a szolgáltatást nyújtó közös feladata, hogy a gyermek elhelyezése alatt, a szülő és gyermeke kötődését, személyes kapcsolatát a lehető legmagasabb szinten tartsák, és mindeközben a gyermek hazakerülése érdekében a család problémáját minél rövidebb idő alatt megoldják.

A szolgáltatás kezdetétől fontos alapelv, hogy a veszélyeztetett gyermekeket nem a saját szüleiktől kell megvédeni, hanem a krízishelyzetbe jutott szülő megsegítésén keresztül, az ő partnereként, az ő aktív részvételével eredményesebb preventív gyakorlatot lehet megvalósítani.

Intézményünknek 2015.07.01-től 5 helyettes szülőre és 11 férőhelyre van érvényes működési engedélye.

4. Csellengők Közösségi Háza Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Illetékességi területe Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területe.

Szolgáltatás célja, feladata: Az alternatív napközbeni ellátás a gyermekek napközbeni ellátásának keretén belül kialakult és kínált szolgáltatás. A változó társadalmi és személyes igények kielégítésére létrejött ellátási forma. A ház létrejöttének oka: a gyermek- és fiatalkorúak iskolától és otthontól való távolmaradásának, veszélyeztetett csoportokhoz történő csapódásának, az áldozattá és elkövetővé válás veszélyének csökkentése.

A csellengő fiatalok számára a Csellengők Közösségi Háza szabadidős és kulturális programokat nyújt (internet, társasjáték, csocsó, számítógépes programok használatának oktatása, stb.).

Krízishelyzetben tanácsadást végez, szükség esetén jelzéssel él az illetékes szervek felé.

Az alternatív napközbeni ellátás további célja a prevenció, a problémák megelőzése, alternatív eszközökkel és módszerekkel történő problémakezelés.

Megelőző tevékenységével elősegíti a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények számának csökkenését.